Γάντια ιππασίας Uvex Sportstyle

 Το μο­ντέ­λο UVEX Sportstyle κά­νει τη δια­φο­ρά, χάρη στην αντο­χή και την άνε­ση που προ­σφέ­ρει στον ιπ­πέα. Η άθλη­ση συ­να­ντά το στυλ!Εξαι­ρε­τι­κά ελα­στι­κό γά­ντι με αντι-γλυ­στρι­κή επι­φά­νεια, μα­λα­κό και ανα­πνέ­ον. Με εγ­γύ­η­ση υψη­λής αν­θε­κτι­κό­τη­τας και άνε­σης της UVEX. Τα UVEX Sportstyle εί­ναι συμ­βα­τά για touchscreen οθό­νες και πλέ­νο­νται στους 30 βαθ­μούς!Μεγέ­θη:5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11

Κατηγορίες
Περισσότερες Εικόνες
Κωδικός
UVE-0064
Τιμή
29.00€
3.00€
2.30€